BLANCHEPORTE KOSTKOVANA FLANELOVA KOSILE BORDO NAM.MODRA 39 40